දයාවංශ ජයකොඩි මහතා පෙනී සිටි රුපවාහිනී සාකච්ඡා
දයාවංශ ජයකොඩි සමාගමට වසර පනහ පිරිම නිමිත්තෙන් පළවු ලිපි 
දයාවංශ ජයකොඩි මහතා පුවත්පත් වලට ලියු ලිපි
දයාවංශ ජයකොඩි මහතා ගැන පලවූ ලිපි 

දයාවංශ ජයකොඩි මහතා ගේ ජිවිත කතාව
දයාවංශ ජයකොඩි මහතා සම්භාවනිය අමුත්තන් සමග
පොත් දොරට වැඩීම් උත්සව අවස්ථාවන්
විශේෂ  අවස්ථාවන්
දයාවංශ  ජයකොඩි ප්‍රකාශන පිළිබද සාහිත්‍ය විචාර
දයාවංශ ජයකොඩි මහතා ලබා දුන්  පුවත්පත් සාකච්ඡා