විශේෂ  අවස්ථාවන්
 
පසුගියදා පැවති ජාත්‍යන්තර පොත් ප්‍රදර්ශනයේ දයාවංශ ජයකොඩි  සමාගමයේ ප්‍රදර්ශන කුටියට සපැමිණි අතිගරු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා  දයාවංශ ජයකොඩි මැතිතුමා සහ ගරු පාටලී චම්පික රණවක මැතිතුමා සමග සුහද පිළිසදරක යෙදී සිටි අයුරු
රාජ්‍ය සාහිත්‍ය සම්මාන
2015